Полезно

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Агенция за устойчиво енергийно развитие

ЗАКОН за енергийната ефективност

Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради