ЕНЕРГИЕН СЕРТИФИКАТ

 

 1. Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в Закона за устройство на територията.
 2. Необходимо условие за въвеждането на нова сграда в експлоатация е сертификатът за проектни енергийни характеристики.
 3. Възложителите (собственици на сгради, въведени в експлоатация) са длъжни да придобият, по реда на този закон, сертификат за енергийни характеристики на сграда в срок не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация.
 4. Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички случаи на извършване на дейности като:
  – основен ремонт, реконструкция и основно обновяване
  – текущ ремонт на отоплителна инсталация
 5. На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване с РЗП над 250 кв.м.
 6. Сертификатът е необходим при продажба на сграда или части от нея, или отдаване под наем.
 7. Собственици на сгради, въведени в експлоатация преди 01.01.2005г. придобили сертификат за енергийна ефективност по настоящия Закон за енергийна ефективност се освобождават от данък сгради за период от 7 до 10 години.

Естел Груп ЕООД изготвя:

 • Енергиен сертификат за проектни характеристики на нови сгради и сгради, които се въвеждат в експлоатация.

Energien-sertifikat-sushtestvuvashti-sgradi 2016

 • Eнергиен сертификат на съществуващи сгради след обследване.

Energien-sertifikat 2016