ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

 

Съгласно Раздел IІІ (Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради) от Закона за енергийна ефективност Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г:

Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради има за цел да установи нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да посочи мерки за нейното повишаване.

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ В СГРАДИ

На проверка подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW.

Отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност. В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия, проверката се извършва:

  1. всеки 8 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително и на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително;
  1. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;
  1. всеки 3 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително.

Проверката включва оценка на:

  1. Състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителните инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системите за управление на топлоподаването и циркулационните помпи;
  1. Коефициента на полезно действие на водогрейните котли – само за водогрейни котли с единична номинална мощност над 50 kW;
  1. Оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата. (Не се извършва, ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система или в изискванията относно отоплението на сградата.)

Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.

Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследването за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация.

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ

На проверка подлежат климатичните инсталации в сгради с номинална електрическа мощност над 12 kW.

Климатичните инсталации подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години.

Проверката включва оценка на:

1. Състоянието и функционирането на достъпните части от климатичната инсталация;

2. Коефициента на полезно действие на климатичната инсталация.

3. Оразмеряване на климатичната инсталация в съответствие с нуждите от охлаждане на сградата. (Не се извършва, ако в периода между две проверки не са извършени промени в инсталацията или не са променени изискванията към охлаждането на сградата, когато инсталацията работи в режим охлаждане.)