ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

Обследването за енергийна ефективност на сгради се прави с цел установяване потреблението на енергия, както и да покаже техническите възможности за намаляването му и посочи мерки за икономия на енергия. В икономическата част от доклада по обследването се конкретизира паричното вложение в конкретна количествено-стойностна сметка. Същата може да служи на собствениците като предварителна база данни при решението им за изпълнение на мерки по енергийна ефективност (поставяне изолация, смяна дограма и други) и избиране на оферти от изпълнители. Законът за местни данъци и такси дава възможност при изпълнени такива мерки или при бъдещо изпълнение, сградите построени преди 2005 г. да бъдат освободени от данък сгради за 7 – 10 години.