ОЦЕНКА И ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Оценка и Доклад за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност се извършва съгласно изискванията на ЗУТ по чл.169 и чл. 176в, като се доказва съответствието на енергийната ефективност с останалите части от проекта и е необходимост за издаване разрешение за строителство.